Vedtægter for Landsforeningen Autisme, Kreds Fyn

§ 1 Navn
Landsforeningen Autisme, Kreds Fyn, tidligere
Landsforeningen Autisme, kredsforeningen Fyn og
Lokalforeningen Fyns Amt.

§ 2 Formål
Foreningens formål er i samarbejde med Landsforeningen Autisme og i overensstemmelse med
landsforeningens formål:
- at skabe de bedst mulige vilkår for mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

§ 3 Formålet søges opfyldt ved:

• at udbrede kendskab til og forståelse for de vanskeligheder ASF medfører

• at repræsentere mennesker med ASF, børn, unge og voksnes interesser overfor samfundet

• at støtte og vejlede pårørende til mennesker med ASF

• at sørge for i videst muligt omfang at få politisk opmærksomhed og indflydelse til gavn for medlemmerne

§ 4 Geografisk afgrænsning
Foreningen virker indenfor grænserne af følgende kommuner: Middelfart, Assens, Nordfyns,
Odense, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø, Langeland.

§ 5 Medlemmer og medlemskab
Som medlemmer kan optages alle, som ønsker at støtte foreningens formål.
Kredsens medlemmer er samtidigt medlemmer af Landsforeningen Autisme.
Medlemskontingentet fastsættes af Landsforeningen Autismes repræsentantskab og opkræves
af Landsforeningen Autisme.
Ind og udmeldelse sker til Landsforeningen Autisme. Udmeldelse skal ske skriftligt.

§ 6 Generalforsamling
Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året inden den 15. marts.
Bestyrelsen indkalder skriftligt og med mindst 3 ugers varsel til ordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, hvor de forskellige punkter er nødvendigt belyst, ligesom regnskab og budget skal vedlægges. Medlemmer, der har forslag til generalforsamlingen, skal fremsende disse til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse, hvorefter de gøres offentligt tilgængelige på hjemmesiden
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter skriftlig motiveret ønske fra mindst 1/3 af medlemmerne.

2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling kan dog, når særlige forhold gør sig gældende, indkaldes med kortere varsel.

På den ordinære generalforsamling foretages mindst følgende:
1. Bestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent og stemmetællere (der ikke må være medlem af bestyrelsen) samt af referent
2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
3. Formanden aflægger beretning
4. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab
5. Kassereren aflægger beretning om budgettet
6. Behandling af evt. forslag fra bestyrelsen
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges mindst tre og gerne fem medlemmer, dog altid et ulige antal. Valgene gælder for 2 år, og genvalg kan finde sted. Henholdsvis to og tre medlemmer er på valg hvert år
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne er på valg hvert år
10. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant. Disse er på valg hvert år
11. Valg af kasserer, der er på valg hvert år
12. Valg af revisor, der er på valg hvert år
13. Der føres protokol over de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Protokollen
underskrives af dirigenten.
14. Eventuelt

§ 7 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af mindst 3 og gerne 5 medlemmer, dog altid et ulige antal, samt indtil 2 suppleanter. Det tilstræbes, at bestyrelsen repræsenterer hele autismespektret.

§ 8 Væsentlige beslutninger
Kredsforeningen kan ikke uden Landsforeningens hovedbestyrelses samtykke erhverve, sælge eller pantsætte fast ejendom eller optage lån på kredsens vegne.

§ 9 Tegningsret, hæftelse og gaver
Bestyrelsen er bemyndiget til:

• at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender

• at udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom

• at meddele prokura

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån tegnes kredsforeningen af samtlige bestyrelsens medlemmer og skal indhente Landsforeningen Autismes forudgående godkendelse af dispositionen. Kredsen hæfter alene for kredsens egen formue. Klausuler på gaver skal respekteres.

§ 10 Regnskab
Kreds Fyns regnskabsår følger kalenderåret. Kredsens godkendte regnskab og regnskab for eventuelle offentligt finansierede projekter indsendes til Landsforeningen Autismes sekretariat inden den 1.april.

§ 11 Vedtægtsændring og opløsning
Ændringer i disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med mindst 2/3 flertal bland de på mødet stemmeberettigede. Ændringsforslagene skal forud for fremlæggelsen på generalforsamlingen være godkendt af Landsforeningen Autisme. Et mindretal på mindst 1/3 af de på mødet stemmeberettigede kan kræve beslutningen om vedtægtsændringerne afprøvet på en efterfølgende generalforsamling. Afholdes der efterfælgende generalforsamling, kan forslaget vedtages med almindeligt flertal blandt de stemmeberettigede. Beslutning om opløsning af Landsforeningen Autisme, Kreds Fyn, kan kun vedtages efter bestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med ¾ flertal blandt de stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med dagsordenpunkt om Kreds Fyns opløsning og med mindst 14 dages mellemrum.

Ved opløsning af Landsforeningen Autisme Kreds Fyn skal overskud af foreningens midler efter betaling af passiver tilfalde en almennyttig og/eller velgørende forening eller fond, som arbejder ud fra et tilsvarende formål.

§ 12 Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft straks efter kredsens vedtagelse på generalforsamlingen samt Landsforeningen Autismes endelige godkendelse af vedtægternes ordlyd.


 Vedtægterne kan også downloades her.